RAMOWY ROZKŁAD DNIA

                                     DZIECI 5, 6- LETNIE

GODZINY

ZAJĘCIA DNIA    

07:30 -15:30

 

Część I
poranna

07:30-08:15

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy.  Zabawy  samodzielne w kącikach zainteresowań: konstrukcyjne, techniczne i manipulacyjne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

08:15- 08:45

Praca wspomagająca indywidualny rozwój dziecka. Zestaw ćwiczeń porannych Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawy rytmiczne.

08:45- 09:15

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

09:15 -09:30

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, mycie zębów  – kształtowanie nawyków zdrowotnych.

Cześć II główna

09:30 – 10:30

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim.

10:30 -10:45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków) – doskonalenie umiejętności.

10:45- 11:45

Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych.  Zabawy rytmiczne.

11:45-12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do obiadu - tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań  prowadzących do samodzielności, pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

12:00-12:30

Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych
w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem,nożem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
           

12:30-13:00

Zabawy relaksacyjne, codzienne czytanie książeczek, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu : słuchanie muzyki relaksacyjnejwyciszenie -  tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

Część III – poobiednia

13:00-14:00

Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi
o charakterze wyrównawczo-‑stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.
Religia. Zajęcia rytmiczno-muzyczno-ruchowe w grupach – budujące wrażliwość dziecka.

14:00-14:15

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne
i samoobsługowe.

 

14:15-14:30

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków, wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

14:30: 15:30

Zabawy dowolne w sali lub  w ogrodzie przedszkolnym - tworzenie sytuacji
i bezpiecznych warunków rozwijających indywidualne zdolności
i zainteresowania dzieci; samodzielna eksploracja elementów techniki
 w otoczeniu (konstruowanie, majsterkowanie). Praca wspomagająca indywidualny rozwój dziecka.
Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                           RAMOWY ROZKŁAD DNIA  
                                DZIECI 4,5-LETNIE

GODZINY

ZAJĘCIA DNIA

06:00 -17:00

Część I
poranna

06:00-8:15

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań: konstrukcyjne, techniczne i manipulacyjne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci w poczuciu bezpieczeństwa. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

08:15 -8:45

Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe
w łazience.

08:45 -9:15

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

09:15 – 9:45

 

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety - tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań  prowadzących do samodzielności.
Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Cześć II główna

09:45:10:30 

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej z uwzględnieniem specyfiki wieku - dzieci  4- letnie, dzieci 5 -  letnie. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci - wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka.   Przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim.

10:30-11:45

 

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – nabywanie, nabywanie i doskonalenie umiejętności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych
i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:45-12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe - tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań  prowadzących do samodzielności.

12:00-12:30

Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych
w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Część III poobiednia

12:30-13:30

Zabawy relaksacyjne, codzienne czytanie książeczek, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu: słuchanie muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

13:30-14:00

Zajęcia rytmiczno-muzyczno-ruchowe w grupach – budujące wrażliwość dziecka.   Praca indywidualna, zajęcia stymulacyjne, zabawy niekierowane  służące realizacji pomysłów dzieci.

14:00-14:15

Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku:  tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków
i zachowań  prowadzących do samodzielności.

14:15-14:40

Podwieczorek -wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

14:40- 17:00

Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela w sali lub w ogrodzie przedszkolnym – tworzenie sytuacji i bezpiecznych warunków rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci; ), zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Samodzielna eksploracja elementów techniki w otoczeniu (konstruowanie, majsterkowanie). Praca wspomagająca indywidualny rozwój dziecka. Rozchodzenie się dzieci do domów.