KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U.UE L z 04.05.2016r., Nr 119, s.1) i Ustawą z dnia 10 maja

 

2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018. poz. 1000), informujemy, że:

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 35 w Sosnowcu, 41- 216 Sosnowiec, ul. Zagórska 3, reprezentowane przez

 

Dyrektora.

 

II.INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

 

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych - jest nim Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie:

 

a)  kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217;

 

b)  pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

III.        CELE       PRZETWARZANIA      DANYCH      OSOBOWYCH     I      PODSTAWA     PRAWNA.

 

1.  Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Przedszkole Miejskie nr 35 obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 

2.  Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

 

3. Mogą  również

wystąpić

przypadki

w  których  zostanie

Pani/Pan

poproszony  o

wyrażenie

zgody  na

przetwarzanie  danych

osobowych

w określonym celu i zakresie.

 

 

 

IV.        ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

 

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.


V.           OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

Dane osobowe przetwarzane przez Przedszkole Miejskie nr 35 przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

VI.        PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada      Pani/Pan prawo do

 

żądania od administratora:

 

1)     dostępu do treści swoich danych osobowych;

 

2)     sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 

3)     usunięcia swoich danych osobowych;

 

4)     ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 

5)     przenoszenia swoich danych osobowych;

 

6)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

VII.      PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 

1.     Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

 

2.     Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

VIII.    PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony

 

Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

 

 

 

 

IX.        INFORMACJA        O         WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI        PODANIA        DANYCH         ORAZ

 

KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

1.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 

1)   ustawowym;

 

2)   umownym,

 

3)   warunkiem zawarcia umowy,

 

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 

2.  W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.


3.  W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 

4.  W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

 

 

X.          ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.